araştırma projesi

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
KİMYA BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA PROJESİ VE YETERLİK SINAVI YÖNERGESİ

Madde 1: Bu yönergenin amacı Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Lisans Programında yer alan Araştırma Projesi dersini bir sistem içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.

Madde 2:  Araştırma Projesi, öğrencinin lisans öğrenimi ile ilgili seçtiği bir konuda;  danışmanın rehberliğinde bireysel olarak kuramsal ya da uygulamalı çalışmaları içerir. Araştırma Projesi dersininin amacı, öğrencinin mevcut bilgilerini de katarak bu bilgileri değerlendirme, proje hazırlama, teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak gözlem ve deney yoluyla veri toplama, verilerin istatistikî analizini yapabilme, yorumlayabilme, bulgu ve sonuçlarını düzgün bir anlatımla bilimsel formatta yazıya dökebilme ve jüri önünde sunabilme becerisini kazandırma becerilerini geliştirmektir.

 Madde 3:  Lisans öğretiminin zorunlu derslerinden olan Araştırma Projesi dersi (2 0 2),  7. yarıyılda haftada (2 teorik, 0 uygulama) 2 kredi, 8. yarıyılda (2 teorik, 0 uygulama) 2 kredi olarak yürütülür. Araştırma Projesinin süresi 2 yarıyıl olup, öğrenci her iki yarıyılda derse kayıt olmak zorundadır.

Madde 4: Fakülte öğrencileri, 7. Yarıyılın başında ders kayıtları aşamasında, Kimya Bölüm Başkanlığına, “Araştırma Projesi I-Tercih Formu” belgesini doldurup başvurarak hangi öğretim üyesiyle (en az 3 tane öğretim üyesi belirtilir) Araştırma Projesi çalışması yapmak istediğini belirtirler. Dilekçeler Kimya Bölüm Başkanlığında toplanıp değerlendirilerek, 7. Yarıyılın 2. haftasında her öğrenci için Danışman Öğretim üyesi atanarak öğrencilere bildirilir.  
Araştırma Projesi danışman öğretim üyeleri belirlenirken, öğrencinin çalışmak istediği öğretim üyesini ve anabilim dalı tercihleri göz önüne alınarak, öğretim üye ve görevlileri arasında dengeli bir dağılım sağlanmak kaydıyla belirlemeler yapılır.  Araştırma Projesi için bölümlerde görevli tüm öğretim üye ve görevlileri Bölüm Başkanlığınca Araştırma Projesi  Danışmanı olarak görevlendirilir. 
Bölüm Başkanlığı, Danışman Öğretim üyesini belirten listede gerekli düzeltmeleri yaparak onaylar ve ilan eder.
Öğrenci en geç 7. yarıyılın 4. haftasına kadar, Araştırma Projesi konusunu danışmanıyla birlikte belirlemesi gerekir.   

Madde 5: Araştırma Projesi çalışması görevli danışman öğretim üyesi tarafından yönlendirilir. Gelişmeler haftalık olarak izlenir. Çalışma planına uymayan öğrenci devamsız sayılır ve danışman tarafından yazılı olarak bildirilmesi ile Araştırma Projesinden başarısız olur. Bu ders için arasınav yapılmaz. Ancak 7. yarıyılın sonunda danışman öğretim üyesi, öğrencinin Araştırma Projesiyle ilgili yaptığı çalışmaları ve ilerleme durumunu değerlendirerek final ve/veya Bütünleme notunu sözlü olarak verir. Bu aşamada öğrenci, 7. yarıyılda yaptığı teorik çalışmalarını, “CBU Kimya Bölümü-Araştırma Projesi Yazım Kuralları” içeriğine uygun olarak bir rapor şeklinde hazırlar ve danışmanına sunar. Danışman bu rapora değerlendirme notunu işler ve “Araştırma Projesi Değerlendirme Yazısı” belgesini doldurarak, Bölüm Başkanlığına verir. Verilen bu not, öğrencinin transkriptine işlenir. Araştırma Projesinden başarılı olabilmek için öğrencinin her yarıyıl sonunda en az 60 puan alması gerekir. 

Madde 6: Araştırma Projesini yapan öğrenciler, 8. yarıyıl içinde bulgu ve sonuçlarını yine “CBU Kimya Bölümü-Araştırma Projesi Yazım Kuralları”nda belirtilen kurallara göre yazılı metine dönüştürür. Yazım aşamasında ve bitiminde danışmanı tarafından Araştırma Projesinin kurallara uygunluğu ve yeterliliği denetlenir. 
Danışman öğretim üyesi tarafından ön incelemesi yapılıp onaylanmış Araştırma Projesi çalışması, 8. yarıyıl sonu sınavları başlamadan 15 gün önce danışman öğretim üyesine teslim edilir. Araştırma Projesi basılı halde 3 kopya halinde teslim edilir. Sözlü sınava girebilmek için öğrencinin Araştırma Projesinin birer kopyasını final sınav tarihinden en az 7 gün önce jüri üyelerine teslim etmesi zorunludur. 
Bu süre içinde teslim etmeyenler Araştırma Projesi dersinden başarısız sayılırlar.

Madde 7:  Araştırma Projesi Sınavları, 8. yarıyılın sonunda (final ve bütünleme sınavları haftasında) belirtilen günlerde sözlü olarak, Danışman Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen iki öğretim üyesinden oluşan üç kişilik jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Öğrenciler bu kurula Araştırma Projesini sözlü olarak sunar. 
Sözlü sınav, öğrencinin 15 dakika konuyu sunumu ve sonrasında jüri üyelerinin en az iki tur olacak şekilde adaya yaptığı çalışmayla ilgili soru yöneltmeleri ve alınan cevapları, “Araştırma Projesi Değerlendirme Çizelgesi (EK-1)”deki ölçütlere göre yapmasını kapsar. 
Başarı notu, kurul üyelerince verilen notların aritmetik ortalamasıdır. Başarılı olmak için en az 60 puan alınması gerekir.

Madde 8:  Sınav sonunda ödevin düzeltilmesi veya eksiklerin giderilmesi gerekiyorsa bir yarıyıl ek süre verilir ve yarıyıl sonunda ödev aynı şekilde değerlendirilir. Sınav sırasında jüri üyelerinin Araştırma Projesi metninde talep ettikleri küçük düzeltme istekleri ise, öğrenci tarafından en geç 15 gün içerisinde yapılarak düzeltilir ve nihai çalışmanın dijital pdf kopyası, danışman öğretim üyesine teslim edilir.  
Öğrencilerin notları, Danışmanları tarafından “Araştırma Projesi Savunma Yazısı” belgesi doldurularak, Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Başarılı olan öğrenciler, Araştırma Projelerinin ciltli bir adet kopyasını ve bir adet dijital kopyasını (pdf formatında), Bölüm Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. 
Başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönem başka bir Araştırma Projesi hazırlar. İstenirse danışman değişikliği yapılabilir.

Madde 9:  Bu yönerge C.B.Ü. Fen- Edebiyat Fak. Kimya Bölüm Kurulunun 14/01/2010 tarih ve 1 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, 2009/2010 öğretim yılı Bahar döneminden itibaren uygulanır.

Madde 10:  Bu yönergede C.B.Ü. Fen- Edebiyat Fak. Kimya Bölüm Kurulunun 10/01/2011 tarih ve 2 sayılı kararla düzenleme yapılmıştır.

formlar

Araştırma Projesi Tezi Yazım Kuralları

Arastirma Projesi I-Tercih Formu

Arastirma Projesi I-Deg. Yazisi-Birinci Ogr

Arastirma Projesi II Savunma Yazisi-Birinci Ogr.
 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik